3MW Nodoshan solar farm

  3MW Nodoshan solar farm

5MW Pabdana solar farm

  5MW Pabdana solar farm

نیروگاه خورشیدی 5 مگاواتی عطرآباد1

      نیروگاه 5 مگاواتی عطرآباد1 با سرمایه گذاری مشترک شرکت‌های سایان اوج پارس و […]

نیروگاه خورشیدی 2.5 مگاواتی سرخ 2

نیروگاه 2.5 مگاواتی سرخ 2 با سرمایه گذاری مشترک شرکت‌های سایان اوج پارس و مانا مهر […]

نیروگاه خورشیدی 2.5 مگاواتی سرخ 1

نیروگاه 2.5 مگاواتی سرخ 1 با سرمایه گذاری مشترک شرکت‌های سایان اوج پارس و مانا مهر […]