نیروگاه خورشیدی 3 مگاواتی ندوشن

  نیروگاه 3 مگاواتی ندوشن با سرمایه گذاری شرکت‌  مانا مهر انرژی نسیم، در چهارچوب ماده […]

نیروگاه خورشیدی 5 مگاواتی پابدانا

  نیروگاه 5 مگاواتی پابدانا با سرمایه گذاری مشترک شرکت‌های سایان اوج پارس و مانا مهر […]

نیروگاه خورشیدی 5 مگاواتی عطرآباد1

      نیروگاه 5 مگاواتی عطرآباد1 با سرمایه گذاری مشترک شرکت‌های سایان اوج پارس و […]

نیروگاه خورشیدی 2.5 مگاواتی سرخ 2

نیروگاه 2.5 مگاواتی سرخ 2 با سرمایه گذاری مشترک شرکت‌های سایان اوج پارس و مانا مهر […]

نیروگاه خورشیدی 2.5 مگاواتی سرخ 1

نیروگاه 2.5 مگاواتی سرخ 1 با سرمایه گذاری مشترک شرکت‌های سایان اوج پارس و مانا مهر […]