1مشخصات درخواست کننده
2مشخصات محصول
نام و نام خانوادگی شخص حقیقی یا نام شخص حقوقی که فاکتور خرید به نام وی صادر شده است.
کد ملی شخص حقیقی یا شناسه ملی شخص حقوقی که فاکتور خرید به نام وی صادر شده است.